TÜRKİYE'DEKİ YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI

 I. GENEL BAKIŞ

Türkiye, çalışma izni başvuru prosedürlerinin çok sayıda kritere bağlı olduğu yabancı istihdam konusunda oldukça katı bir politikaya sahiptir. Çalışma izni başvurularına ilişkin düzenlemelerin oldukça karmaşık olduğunu ve çalışma izinlerine ilişkin temel düzenlemenin 6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu (Kanun) olmasına rağmen, bu kriterlerin çoğunun Kanunda veya sonraki düzenlemelerde yer almadığını belirtmek gerekir. Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 13 üncü maddesi uyarınca doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Bakanlık) tarafından belirlenir.

 II. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU ŞEKİLLERİ

Çalışma izni başvurusu için iki yöntem vardır; ilki yurt dışı başvuruları ilgili ülkedeki ilgili Türk konsolosluğuna yapılan başvurular, ikincisi ise yurt içi başvurular online başvuru sistemi üzerinden doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılacak olan başvurulardır. Ancak yurt içi başvuruda bulunabilmesi için yabancının Türkiye'de ilgili makamlarca verilmiş en az altı ay geçerli ikamet iznine sahip olması gerekir.

Yasal olarak geçerli bir oturma izni olmadan yabancıların Türkiye'de çalışma izni başvurusu yapması mümkün olmayacağından, ikamet izni şartı yurtiçi başvurular için önemli bir husustur. Böyle bir durumda yabancıların öncelikle Türkiye'yi terk etmeleri (şu anda Türkiye'de ikamet ediyorsa) ve kendi ülkelerine veya ikamet ettikleri ülkeye geri dönmeleri ve oradaki ilgili Türk konsolosluklarından çalışma izni başvurusu yapmaları gerekecektir. Ancak, ilgili konsoloslukların başvuruları (alındıktan sonra) gerekli tüm belgelerle birlikte Bakanlığa iletmeleri gerektiğinden, bu başvuru sürecini uzatır. Bakanlık daha sonra başvurunun ön incelemesini yapacak ve onaylanırsa konsolosluğa bildirecek ve söz konusu başvuru için bir referans numarası verecektir. Spesifik referans numarası alındıktan sonra, yabancının potansiyel işvereninin (Türkiye'de), bu referans numarasını kullanarak çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden ayrı bir başvuru yapması gerekecektir. Bu süreç 3 ayı bulabilirken, yurtiçi başvuru çok daha hızlı sonuçlanacaktır.

 III. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARINDA GEREKLİ ŞARTLAR

Başarılı bir çalışma izni başvurusu yapabilmek için hem işveren şirketlerin hem de çalışan yabancıların yerine getirmesi gereken başka şartlar vardır. İşverenlerin bir yabancıyı istihdam edebilmeleri için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerektiğinden (2019 için güncellenmiş liste):

 1. Şirketin her bir yabancı çalışan başvurusu için bordrosunda en az (5) beş Türk vatandaşı çalışanı bulunmalıdır. Bu gereklilik, yabancı çalışanın aynı zamanda şirkete ortak olması halinde verilecek iznin ancak ikinci (6) altı ayında aranır; birden fazla yabancı işçi çalıştırılacak ise aynı (5) beş Türk işçi şartı aranır dolayısıyla;
 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin en az (100.000 TL) yüzbin Türk Lirası veya şirketin brüt satışlarının en az 800.000 TL veya şirketin ihracatının (250.000 ABD Doları) iki yüz TL'yi aşması gerekir. -bir önceki yıl için elli bin ABD Doları;
 3. Çalışanın aynı zamanda şirkette hissedarı olması halinde, yabancı kişinin hisseleri, sermayenin yüzde yirmisinden (%40.000) az olmamak üzere, (20 TL) kırkbin Türk Lirasından az olamaz. başkent;
 4. Yabancı işçinin taban maaşı aşağıdaki tutarlardan az olamaz:
  a) Ön izin başvurusunda bulunan yönetici, pilot, mühendis ve mimarlar için: (6.5) Asgari ücretin altı virgül beş katı,
  b) Şube veya birim yöneticileri ile mühendis ve mimarlar için: (4) Asgari ücretin dört katı,
  c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işler ile öğretmenler için: (3) Asgari ücretin üç katı,
  d) ev hizmet sağlayıcıları ve diğer çalışanlar için: (1.5) asgari ücretin bir virgül beş katı.

Unutulmamalıdır ki, yabancı uyruklu çalışanlar için belirlenmiş net kriterler bulunmamakla birlikte, haklı bir sebep olmaksızın herhangi bir yabancının çalıştırılması mümkün olmayacaktır. Bazı iş unvanları için (bir yabancının çalışmasını yasaklayan) yasal kısıtlamalar dışında, yabancı istihdamına ilişkin genel kural, yerel Türk işgücünün korunması ve bir yabancının Türkiye'de çalışmasına izin verilmesidir. söz konusu yabancının yürüteceği iş, Türk meslektaşı tarafından makul bir şekilde yürütülemez.

 IV. MUAFİYETLER

Yukarıda belirtildiği gibi, yabancı istihdam kriterleri oldukça karmaşıktır ve çoğu şirket veya işveren bunları karşılamakta zorlanabilir. Kanun, belirli koşullar altında bu kriterlerden belirli muafiyetler sağlamaktadır, en dikkat çekici olanı Özel Doğrudan Yabancı Yatırımlarda kilit personelin istihdam edilmesidir, yani belirli yabancı yatırımlar için yukarıda belirtilen kriterler aranmayabilir. Buna göre, gurbetçinin istihdam edileceği şirketin “Özel Doğrudan Yabancı Yatırım” (“SDFI”) olarak kabul edilmesi durumunda, yabancı çalışan bu muafiyetlerden faydalanabilir ve yukarıdaki kriterleri karşılamadan istihdam edilebilir. Yönetmeliğe göre, bir yabancı yatırım şirketi aşağıdaki koşullardan birini sağladığı takdirde TMSF (2019 yılı için güncellenmiş liste) sayılacaktır:

 1. Şirketin bir önceki yıla ait cirosu en az 114,700,000.-TL; Şirketin yabancı ortaklarının en az 1,526.057 TL tutarında şirket sermayesine sahip olmaları veya;
 2. Şirketin bir önceki yıla ait ihracatı en az 1,000,000$ olacaktır.-; Şirketin yabancı ortaklarının en az 1,526.057 TL tutarında şirket sermayesine sahip olmaları veya;
 3. Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı en az 250 personel istihdam etmesi; yine şirketin yabancı ortaklarının asgari 1,526.057 TL şirket sermayesine sahip olmaları şartıyla veya;
 4. Şirket, öngörülen sabit yatırım değeri en az 38,100,000.-TL olan bir yatırım yapmayı planlıyorsa veya;
 5. Yatırımcı, kayıtlı (ana) ofislerinin bulunduğu ülkeden farklı bir ülkede yerleşik en az bir başka doğrudan yabancı yatırım kuruluşuna sahip olacaktır.

 V. SONUÇ

Yabancı çalışma izinlerinin gereklilikleri ve başvuru prosedürleri oldukça karmaşıktır. Özellikle online başvuru sistemi, sistem çok sayıda bilgi ve belgenin belirli bir şekilde yüklenmesini gerektirdiğinden ve çevrimiçi başvuruda bile belirli belgelerin yine de Bakanlığa posta yoluyla gönderilmesi gerekeceğinden, yabancılar için çok zorlayıcı olabilir. . Gerekli belge setleri doldurulmadan yapılan başvurular reddedilebilir, bu da yeniden başvuru yasağına veya çalışma izninin iptaline yol açabilir. Bu nedenle yabancıların çalışma izni başvurularını herhangi bir komplikasyon yaşamamaları için deneyimli avukatlar aracılığıyla yapmaları önemle tavsiye edilir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve yardım için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. okuyun.

Select Language »