Защита на авторското право в Турция

Емир Аксой LL.M, LL.M. IP

Обхват на защита на авторското право

Защитата на авторското право в Турция се регулира от Закона за интелектуалните и художествените произведения № 5846 (по-долу ще бъде наричан „Законът“). Авторското право възниква автоматично при създаването на произведение, докато „работа“ се определя като всеки интелектуален или художествен продукт, носещ характеристиките на своя автор, които са произведения, които попадат в категориите по-долу:

 • научни и литературни
 • мюзикъл
 • изящни изкуства
 • кинематографски

Тези четири категории са numerus clausus и следователно са изброени изчерпателно. Въпреки че категориите са ограничени, за всяка категория има подкатегории. Например компютърният софтуер попада в подкатегорията научни и литературни произведения съгласно чл. 2 от закона.

Турция също е член на множество международни споразумения, свързани със Закона за авторското право, които са изброени по-долу:

Турция също е член на множество международни споразумения, свързани със Закона за авторското право, които са изброени по-долу:

 • Бернска конвенция за защита на авторското право на литературни и художествени произведения;
 • Споразумението TRIPS;
 • Парижката конвенция;
 • Женевската конвенция за защита на производителите на звукозаписи срещу неразрешено възпроизвеждане на техните звукозаписи;
 • Римската конвенция за закрила на изпълнителите, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации от 1961 г.;
 • Договор на СОИС за авторско право;
 • Мадридския протокол; и
 • Европейската конвенция за съвместна кинематографска продукция.

Регистрация на авторско право Защита в Турция

Регистрацията на закрилата на авторското право не е задължително изискване за установяване на права, въпреки това съгласно чл.13 от Закона за филмите и фонограмите, както и компютърните игри има задължително изискване за регистрация, за да се предотврати нарушаването на права, има и незадължителен начин за регистриране на други видове защитени по закона произведения в регистъра, администриран от Министерството на културата и туризма.

Министерството не може да носи отговорност за тези процедури, които се основават на декларация, но измамните декларации подлежат на законови и наказателни санкции, предвидени в този закон. Посочените по-горе начини за регистриране на вашите авторски права не предоставят право върху произведенията, но дават предимство на автора пред останалите страни в случай на конфликт в собствеността върху произведението.

Съгласно член 81 от Закона е задължително поставянето на бандероли върху възпроизвежданите екземпляри на музикални и кинематографични произведения и върху непериодични публикации (като книги). Също така е задължително, по искане на автора или притежателя на правата, да се поставят ленти върху репродуцираните копия на други произведения, които могат лесно да бъдат копирани. Бандеролите се отпечатват и продават от Министерството. Бандероли могат да се продават и чрез агенцията на колекторските дружества по продажна цена, определена от Министерството.

Продължителност на защита на авторското право

Срокът за защита на авторското право започва да тече, когато произведението стане публично достояние. Срокът на закрила продължава до 70 години след смъртта на автора, а в случай на няколко автори срокът изтича 70 години след смъртта на последния оцелял автор. В случай, че авторът на произведението е юридическо лице, срокът изтича 70 години след като произведението стане публично.

Нарушаване на авторското право

Нарушаване на авторски права възниква при следните обстоятелства:

 • Нарушаване на моралните права на автора
 • Възпроизвеждане, разпространение или съобщаване на произведението без законното разрешение
 • Адаптиране на произведението без законно разрешение

Освобождаване от нарушение

Трябва обаче да се отбележи, че Законът също така предвижда изключения за посочените по-горе нарушения. Съответно, в някои случаи използването на защитено с авторски права произведение може да не представлява нарушение на авторски права, въпреки че попада в обхвата на гореспоменатите обстоятелства. Те са както следва:

 • Използване поради обществен ред или поради обществен интерес
 • Лична употреба
 • Образователни цели
 • Изтичане на авторските права.
 • Свобода на (ограничено) цитиране

Вид искове в случай на нарушение

Притежателят на авторските права може да предяви граждански искове и наказателни дела срещу нарушителя в случай на нарушение. Възможни граждански искове са преустановяване на нарушението, предотвратяване на нарушението, премахване и унищожаване на материалите, които нарушават правата, искове за материални и морални вреди и публикуване на присъдата на съда. Като има предвид, че наказателната отговорност за нарушаване на авторски права е предвидена в член 71 от Закона. Има санкции, вариращи от съдебни глоби до до 5 години лишаване от свобода.

Компетентни съдилища и продължителност на съдебния процес

Специализирани граждански и наказателни съдилища за интелектуална собственост, разположени в Истанбул, Анкара и Измир, са компетентни за спорове за авторски права. В други градове един от редовните граждански съдилища е назначен като специализиран съд за интелектуална собственост и в тях трябва да се налагат авторски права.

Типичната продължителност на съдебно действие относно авторските права на първа инстанция би отнело между 12 до 24 месеца по отношение на сложността на случая. Решението на Първоинстанционния съд може да се обжалва пред окръжните съдилища и този процес на обжалване ще отнеме допълнителни 12 месеца. И накрая, решенията на окръжния съд могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд и този процес ще отнеме допълнителни 15 месеца.

Select Language »